Beton Bohemia ZL s.r.o.Laboratoř stavebních hmot

Čerstvý beton

Naším „každodenním“ chlebem je dohled při betonážích na stavbách velkého rozsahu. Firma disponuje zkušeným a odborně vyškoleným personálem a dostatečným technickým vybavením. Standardně s sebou naši pracovníci vozí vybavení na stanovení konzistence sednutím kužele, tlakový hrnec pro stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu. Samozřejmostí je teploměr pro záznam teploty betonové směsi a okolního vzduchu a také formy pro zhotovení zkušebních krychlí. V případě Vašeho požadavku můžeme stanovit konzistenci rozlitím či zhotovit jiná zkušební tělesa (trámce, válce). Zároveň máme vybavení pro zkoušky konzistence samozhutnitelných betonů SCC.

 • Čerstvý beton
  • Stanovení konzistence - sednutí Abramsova kužele
  • Stanovení konzistence - rozlitím
  • Stanovení obsahu vzduchu - tlaková metoda
  • Stanovení obsahu vody - odparem
  • Stanovaní teploty ČB
  • Stanovaní objemová hmotnosti ČB
  • Stanovaní konzistence SCC betonů - L-Box, SF test

Ztvrdlý beton

V naší laboratoři jsme plně zařízeni na testování většiny požadovaných vlastností betonu a to včetně stanovení charakteristiky vzduchových pórů (spacing factor) u provzdušněných betonů, jež je požadováno ŘSD ČR. Máme dostatečné kapacity pro normové uložení betonových vzorků, mrazící zařízení pro stanovení odolnosti betonu vůči mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám, zařízení pro stanovení vodotěsnosti betonu a samozřejmě automatickým hydraulickým lisem pro stanovení základních mechanických vlastností betonových vzorků.

Zároveň jsme s naším zařízením schopni provádět odběry vzorků přímo z konstrukce (vývrty Ø 50 – 200 mm), stanovit nedestruktivně pevnost betonu odrazovým tvrdoměrem či zkoušet povrchové tahové pevnosti betonu odtrhovou zkouškou.

 • Ztvrdlý beton
  • Pevnost v tlaku
  • Pevnost v tahu za pohybu
  • Pevnost v prostém tahu na vývrtech Ø 50mm
  • Pevnost v příčném tahu
  • Charakter vzduchových pórů - Spacing factor
  • Stanovení objemové hmotnosti
  • Mrazuvzdornost
  • Odolnost proti CHRL
  • Vodotěsnost
  • Nedestruktivní zkouška - Schmidtovo kladivo
  • Tahová pevnost povrchových vrstev

Správkové hmoty, injektáže a nátěry

Ve snaze vyhovět stále častějším požadavkům našich zákazníků zavádíme také zkoušky materiálů pro opravy a sanace betonových konstrukcí.

Díky našim odborným znalostem a technickému vybavení jsme schopni odzkoušet veškeré správkové a injektáží malty na bázi silikátových pojiv.

Tyto hmoty a jejich vlastnosti jsou standardně testovány dle platných ČSN EN. V případě jakýchkoliv zvláštních požadavků se s Vámi rádi osobně domluvíme, specifikujeme Vaše potřeby a materiál odzkoušíme.

Zároveň nabízíme inspekci sekundární ochrany konstrukce – nátěrových systémů – jejich přídržnost s podkladem odtahovou zkouškou a tloušťku nátěru destruktivně klínovým řezem, či nedestruktivně ultrazvukovou metodou.

 • Správkové hmoty a injektáže
  • Pevnost malty v tlaku
  • Pevnost malty v tahu za ohybu
  • Soudržnost malt s podkladem
  • Objemové změny malty a lineární smrštění
  • Viskozita cementových injektáží - Marshův kužel
  • Sklon k tvorbě trhlin
  • Mrazuvzdornost a CHRL
 • Nátěry
  • Odtrhové zkoušky nátěrů
  • Stanovení tloušťky povlaku - klínový řez, ultrazvuk
  • Mřížová zkouška nátěru

Stříkaný beton – torkrety

Bez aplikace stříkaného betonu si v dnešní době lze jen těžko představit speciální moderní stavební práce – zejména výstavbu podzemních staveb (tunelů, štol, apod.), ale tato technologie je velmi často využívána i pro nanášení (ukládání) betonu či malty např. při sanačních pracích.

Laboratoř Beton Bohemia ZL má dlouholetou praxi se zkoušením a návrhem stříkaného betonu zejména při výstavbě tunelů Při zkoušení takto ukládaných betonů se naši zkušení pracovníci řídí platnými technickými normami EN nebo rakouskou směrnicí OBV 1991.

 • Stříkaný beton
  • Nárůst pevnosti ČSB - penetrační jehla
  • Nárůst pevnosti ZSB - Hilti Tester 4
  • Pevnost v tlaku na vývrtech
  • Pevnost v tahu na vývrtech